Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
Despre asigurări Piaţa asigurărilor Analitică Legislaţie Cariere Job Consultaţii
Acasa           Harta site-ului
      romana |PartnersPartners

Problemele pieţei de intermediere din RM

Dezvoltarea domeniului asigurărilor din RM e legată indispensabil de dezvoltarea activităţii de intermediere în asigurări. În cadrul modelului pieţei de asigurări în care se doreşte ca ponderea principală s-o deţină asigurarea benevolă, intermediarii de asigurări sunt meniţi să joace rolul principal. Ca mecanism de dezvoltare a unei asemenea pieţi trebuie să fie concurenţa pentru noi grupuri de consumatori, ce trebuie incluşi în relaţiile de asigurare ţinîndu-se cont de interesele lor. Baza funcţionării acestei pieţi este corelaţia intereselor consumatorilor şi prestatorilor produselor de asigurare. Activitatea intermediarilor de asigurări trebuie să fie locomotiva acestei concurenţe şi mijloc de garantare a respectării corelaţiei intereselor asiguraţilor şi asigurătorilor, ca condiţie pentru o creştere stabilă a pieţei de asigurări.. La momentul actual activitatea intermediarilor şi în special al brokerilor de asigurare din Republica Moldova întîmpină un şir de probleme, fapt ce la rîndul său constituie un impediment serios în calea dezvoltării stabile a domeniului asigurărilor în general.

Există brokeri şi în Republica Moldova, dar poziţia lor pe piaţa de asigurări din RM nu poate fi comparată cu cea a colegilor lor din Occident sau chiar din statele membre a CSI. Activitatea veritabilă de brokeraj în asigurări se află de facto la o etapă incipientă. Businessul brokerului de asigurare este unul specific, deaceea mulţi dintre aşa numiţii brokeri ce activau pînă la 6 aprilie 2008 au dispărut, iar alţii sau transformat în agenţi de asigurare. Astfel, la 1 aprilie 2008 activau doar zece brokeri cu licenţă. Brokerii de asigurare ce activează la moment pe piaţa asigurărilor din Moldova sunt puţin cunoscuţi şi respectiv la serviciile lor apelează un cerc restrăns de clienţi. Majoritatea societăţilor de brokeraj în asigurări sunt încă întreprinderi mici, cu personal redus şi capacităţi financiare modeste. Această stare de lucruri se datorează existenţei, într-o măsură mare, a unor factori de natură obiectivă şi apoi de ordin subiectiv.

O primă cauză ce a determinat slaba dezvoltare a intermediarilor profesionişti era lipsa bazei normative ce ar reglementa activitatea de intermediere în asigurări. În Legea veche cu privire la asigurări din 1993 găsim menţionarea despre misitul de asigurare, nespecificîndu-se împuternicirile, drepturile,obligaţiile lui. Datorită acestei imperfecţiuni au devenit intermediari în asigurare societăţi nespecializate, ba chiar şi persoane întîmplătoare ce sunt departe de asigurări, fapt ce a adus grave prejudicii imaginii asigurărilor în general şi intermediarilor profesionişti în particular. Odată cu adoptarea Legii cu privire la asigurări Nr.407-XVI din 21.12.2006 care a instituit un şir de cerinţe faţă de brokeri şi agenţi de asigurare, a apărut speranţa că lucrurile din acest sector al pieţei de asigurare se vor mişca spre bine, şi pe piaţă vor activa doar societăţi profesioniste şi specializate.

O altă cauză ce stopa dezvoltarea intermediarilor era sistemul de impozitare conform Codului Fiscal din 1997, prin care intermediarii în asigurări erau impuşi să achite TVA de la comisioanele obţinute din intermediere.

O a treia cauză, este imaginea negativă pe care o are domeniul asigurărilor din Republica Moldova şi lipsa culturii de asigurare în societatea moldovenească.

Necătînd că Legea cu privire la asigurări Nr.407-XVI din 21.12.2006 a atribuit un cadru legal concret brokerilor şi agenţilor de aigurare, problemele intermediarilor n-au dispărut şi nu vor dispa-re încă în viitorul apropiat.

Indiscutabil, faptul că brokerilor li s-a atribuit cadru legal, au fost scutiţi de plata TVA, sunt paşi benefici. Pe de altă parte însă nu s-a ţinut cont de toate realităţile şi specificul pieţii de asigurări din RM şi brokerii s-au pomenit în situaţia cînd trebuie în mod unilateral să se conformeze unor cerinţe mult mai dure să dispună de licenţă, de contract de asigurare profesională cu o sumă asigurată enormă pentru Republica Moldova, cerinţe faţă de personal, să raporteze periodic la CNPF asupra rezultatelor activităţii lor. În schimb brokerilor nu li se garantează o protecţie contra practicilor de concurenţă neloială din partea societăţilor de asigurare şi le este limitată sfera de activitate. Cu alte cuvinte, brokerii au de respectat destule obligaţii şi trebuie să corespundă cerinţelor de nivel european, iar mecanismul funcţionării lor n-a fost gîndit şi este ineficient pentru moment.

Cele mai frecvente probleme cu care se confruntă brokerii din Moldova îşi au originea din relaţiile brokeri-asigurători.

În primul rînd nerecunoaşterea lor de către majoritatea asigurătorilor autohtoni, care-i tratează pe brokeri, în cel mai bun caz, ca concurenţi. De cele mai multe ori, brokerii sunt priviţi ca agenţi mai mari, care doresc să se poziţioneze pe o treaptă mai înaltă. În unele contracte de brokeraj funcţiile brokerului se reduc la acţiuni ce trebuie efectuate în numele şi din contul companiei de asigurare, pe cînd în Legea cu privire la asigurări este menţionat că brokerul negociază pentru clienţii săi persoane fizice sau juridice, asiguraţi sau potenţiali asiguraţi, încheierea de contracte de asigurare şi acordă asistenţă pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor după caz.

În al doilea rînd, rezultatele activităţii, sau mai bine zis roadele activităţii brokerilor de asigurare nu sunt protejate în relaţiile cu asigurătorii. S-a instituit o practică cînd asigurătorii tind să acapareze, şi în cele mai dese cazuri aceasta le reuşeşte, roadele muncii brokerilor, adică portofoliul de clienţi creat deja sau în proces de creare. O altă modalitate al acestui fenomen este acapararea portofoliului deja existent, cînd la reîncheierea contractelor pe un nou termen, societatea de asigurare abordează clientul la direct ( li se spune că nu au nevoie de broker), refuzînd să-i achite brokerului comisionul cuvenit. Această situaţie constituie un impediment în ceea ce priveşte dezvoltarea intermediarilor şi pieţii în general. Pe de o parte, consumatorii serviciilor de asigurare pierd interesul pentru utilizarea serviciilor intermediarilor. Pe de altă parte, dacă intermediarul nu obţine compensarea adecvată a cheltuielilor suportate, se încalcă procesul reproducerii lui ca subiect al activităţii de întreprinzător

În al treilea rînd, brokerii ce sunt operatori profesionişti sunt comisionaţi mai prost decît agenţiile turistice, obţin cotaţii de prime mai mari decăt companiile de leasing. Agenţii asigurătorului sunt remuneraţi la fel sau mai bine decît un broker, necătînd că cel din urmă oferă servicii sub aspect calitativ şi cantitativ mult mai bune decît agentul de asigurare şi are cheltuieli de gestiune mai mari. Astfel brokerul se află deseori într-o situaţie dezavantajoasă în comparaţie cu agentul asigurătorului, companiile de leasing, firmele turistice şi respectiv pierde clienţi deoarece nu poate oferi cotaţii similare sau mai bune.

Pe pieţile mondiale de asigurare brokerii sunt partenerii de bază al societăţilor de asigurare, cărora cei din urmă le delegează un şir larg de împuterniciri, pe cînd la noi situaţia e diametral opusă. Cu regret trebuie să constatăm, că societăţile de asigurare prin atitudinea pe care au luat-o faţă de brokerii din Moldova, sunt principala frînă în dezvoltarea brokerilor de asigurare independenţi.

Prin aceste practici de concurenţă neloială brokerii sunt scoşi din asigurările directe şi devine problematic utilizarea serviciilor brokerilor profesionişti de către potenţialii asiguraţi. În condiţiile lipsei de informare sau a informaţiei asimetrice privind situaţia reală în care se află asigurătorii, lipsei de transparenţă a asigurătorilor, în situaţia cînd instituţiile obşteşti şi de stat, menirea cărora este protecţia drepturilor consumatorilor sunt slab dezvoltate şi ineficiente, excluderea brokerilor de asigurare din sfera asigurărilor directe se răsfrănge în mod negativ asupra asiguraţilor, aceştea fiind privaţi de un instrument real ce le protejează drepturile şi interesele. Aceasta la rîndul său, aprofundează neîncrederea potenţialilor asiguraţi faţă de asigurări, stopează cererea şi implicit influienţează negativ dezvoltarea pieţei de asigurări.

În al patrulea rînd, ponderea cea mai mare în structura veniturilor brokerilor europeni şi americani o constituie serviciile de consulting, underwriting. Brokerii din Moldova nu pot presta însă servicii de consulting, de risc management, survei, underwriting, administrare şi gestionare poliţelor şi altei documentaţii clienţilor direcţi ai asigurătorilor, regularizarea cazurilor asigurate între societăţile de asigurare în cadrul legal oferit. Astfel Legea cu privire la asigurări nu oferă brokerilor dreptul de a presta şi alte servicii de asigurare caracteristice pentru brokerii din alte state. Activitatea brokerilor de asigurare în Republica Moldova se limitează doar la inermediarea şi vînzarea poliţelor de asigurare. Astfel conform Legii cu privire la asigurări nu se consideră activitate de intermediere administrarea daunelor unui asigurător la nivel profesional şi nici compensarea daunelor şi evaluarea de către un expert a solicitării de daune. 50 % din brokerii europeni prestează asemenea servicii, pe cînd în Moldova acest lucru este încă imposibil. Această stare de lucruri nu permite brokerilor să crească în plan profesionist şi să obţină venituri ce le-ar permită să devină companii serioase de consulting în domeniul financiar şi juridic.

În al cincilea rînd, frînă în dezvoltarea lentă a intermediarilor este cultura joasă de asigurare a populaţiei şi businessului autohton, imaginea proastă pe care o au asigurările în Moldova. Specificul pieţei influienţează în mod direct profesionalismul intermediarilor deoarece nu există cerere la produse de asigurare complexe şi serioase, de exemplu ca asigurarea răspunderii profesionale, a riscurilor financiare. Majoritatea brokerilor se limitează doar la Casco, AORCA, Cartea Verde.

Măsurile ce ar contribui la perfecţionarea mecanismlui stimulării activităţii intermediarilor de asigurare.


  1. În procesul perfecţionării cadrului legislativ ce reglementează activitatea de intermediere în Republica Moldova, e necesar de a elimina neclarităţile, imperfecţiunile care împiedică buna funcţionare a brokerilor. E nevoie de a permite brokerilor să presteze toată gama de servicii de asigurare, nu doar intermedierea. Cadrul legislativ ce înaintează cerinţe la nivelul standardelor europene faţă de intermediari, ar trebui să fie corelat cu specificului pieţei autohtone.

  2. În scopul protecţiei intereselor intermediarilor din asigurări se cere elaborarea unui mecanism, act mormativ chiar, ce-ar proteja dreptul intermediarilor asupra portofoliului de clienţi deja format sau în proces de formare, în relaţiile lor cu societăţile de asigurare, ar elimina practicile concurenţei neloiale.

  3. În scopul protecţiei intereselor clienţilor intermediarilor este oportun de a introduce practica de deschidere şi funcţionarea a conturilor bancare diferenţiate: unul pentru primele încasate de la clienţi pentru asigurători care nu poate fi blocat, pus sechestrat etc., al doilea pentru comisioanele intermediarului obţinute pentru intermediere.

Autor : Veaceslav Gamurari SC "Vestecom-Plus Broker de Asigurare" SRL


Sistema Orphus: Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter

Comentarii:


   13.11.2017 20:11
   29.10.2017 11:10
   29.10.2017 11:10
   29.10.2017 11:10
   12.10.2017 11:10
   27.09.2017 13:09
   12.09.2017 19:09
   12.09.2017 19:09
   12.09.2017 19:09
   19.01.2017 12:01
   31.12.2016 18:12
   31.12.2016 18:12
   31.12.2016 18:12
   10.12.2016 11:12
   10.12.2016 11:12
   10.12.2016 11:12
   10.12.2016 07:12
   10.12.2016 07:12
   10.12.2016 07:12
   19.10.2016 21:10
   04.10.2016 11:10
   20.08.2016 03:08
   18.08.2016 22:08
   08.08.2016 20:08
   07.08.2016 14:08
   23.04.2016 23:04
   23.04.2016 17:04
   23.04.2016 10:04
   23.04.2016 06:04
   06.04.2016 00:04
   05.04.2016 15:04
   05.04.2016 01:04
   04.04.2016 18:04
   22.03.2016 19:03
   22.03.2016 08:03
   21.03.2016 21:03
   21.03.2016 15:03
   10.03.2016 18:03
   10.03.2016 17:03
   03.03.2016 13:03
   03.03.2016 12:03
   19.02.2016 17:02
   19.02.2016 13:02
   06.02.2016 09:02
   06.02.2016 07:02
   09.01.2016 15:01
   17.11.2015 13:11
   12.10.2015 01:10
   10.10.2015 01:10
   08.10.2015 23:10
 Hayssam  08.10.2015 23:10

Au fost cateva antreuvi la care happyend-ul s-a amanat, ca sa fiu plastic. Dovada ca nu am gresit niciodata se afla pe google, baga o cautare sa vezi daca-ti da ceva . Nenorocita asta de inventie occidentala e mai abitir decat un cazier!La socuri nu stiu cum rezist, nu am nici o contributie, genele tatalui meu sunt meritorii )O sa vorbesc si despre necazuri, o sa-mi iau inima in dinti, candva.


   03.10.2015 00:10
   01.10.2015 10:10
 Rodrigo  01.10.2015 10:10

Nicusor, Da-n ei!Nu-i bai pe Nicusor Dan, de nu il cunosti,Sau daca inca n-ai aflat cu ce se-ocupa,Dar poti macar sa-ncerci sa-l ieltnegi,Sa vezi cum pune suflet si cum se implica!E clar ca orice inceput e greu,Deci, hai, veniti sa il sustinem impreuna,El chiar se lupta si se-ncrede-n viitorul sau,Si poate astfel, visul se-mplineste pan’ la urma!Nu e posibil sa dam timpul inapoi,Caci viitorul parca sta sa ne surada!Destul au incercat “ei”, cu sistemul “lor”Sa minta, sa ne fure si sa se ascunda!Acum este momentul sa-ndraznim si noiSa facem totul ca, pe “ei”, din urma sa-i ajunga,Si ne priveste, daca vrem, pe noi, pe toti,Sa-l ajutam pe Nicusor Dan sa-i invinga!Domnul Mircea Kivu v-a postat pe facebook articolul. Am vrut si eu sa fac asta dar m-am gandit ca trebuie sa va cer intai acordul. Cred ca de data asta avem o alternativa la vot.


   26.08.2015 13:08
   29.05.2015 19:05
   23.02.2015 01:02
 Un trecator  31.03.2009 16:03

Intr-adevar se vede ce reprezinta companiile de asigurari la noi, cu ce se ocupa ele si cum se clarifica cu cei care le incurca "afacerile" si cu ce-i care is "prea destepti". Cred ca primul pas ar fi ca organele abilitate sa scoata la apa curata pe cei care folosesc asigurarile pentru imbogatiri ilicite. Iar mai departe va fi mai usor. Nu poti scrie o lege unde sa le dictezi asiguratilor sa ramina in portofoliul brokerilor. Da, se poate de creat o asociatie de brokeri, precum si de avea o asociatie intr-adevar a asiguratilor, care si-ar apara fiecare drepturile sale si care ar pune in lista neagra asemenea asiguratori cu principii de lucru incorecte.

Numele*
Comentariul*

Asigurare.md nu poarta raspundere pentru comentarii scrise de utilizatorii portalului. Toate mesajele cu caracter de insultare si nu la tema vor fi sterse.
In Obiectiv
  12 iunie - Ziua Asigurătorilor!
EchipaAsigurare.mdvine cu un mesaj de felicitare cu ocazia"Zilei Asigurătorului"Vă aducem sincere mulţumiri pentru eforturile pe care le depuneţi, Vă dorim consecvenţă şi responsabilitate în activit...
Curs valutar BNM /
EUR 20.6830
USD 17.5636
RUB 0.2961
RON 4.4514
UAH 0.6632


  INS.ORG.RU
Copyright Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Web-Programarea - Internet-Moldova
La citarea totala sau partiala si folosirea materialelor publicate pe portalul Asigurare.md, atit pentru publicatiile tiparite cit si pentru cele electronice,
trimiterea catre autor si www.asigurare.md este obligatoriu.