Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
Despre asigurări Piaţa asigurărilor Analitică Legislaţie Cariere Job Consultaţii
Acasa           Harta site-ului
      romana | ðóññêèéPartnersPartners

Ce este un broker de asigurare?

Potrivit Comisiei  Naţionale a Pieţei Financiare, la 01.04.09 în Republica Moldova  funcţionează, conform reglementărilor în vigoare, un număr de 35 de brokeri de asigurare. A trecut o perioadă prea scurtă pentru ca brokerii de asigurare să formeze  o comunitate distinctă în cadrul pieţei de asigurări locale. Majoritatea consumatorilor de servicii de asigurare  aşa şi nu şi-au format o reprezentare clară -  ce este un broker de asigurare. Statutul brokerului încă n-a prins contur clar. Spre regret activitatea brokerilor a pornit, se pare nu pe calea “cea bună şi dreaptă”, astfel încât majoritatea asiguraţilor percep brokerii ca reprezentanţi al societăţilor de asigurare, alţii îi confundă cu companii de asigurare, iar ultimul grup nu vede nici o deosebire între broker şi agent de asigurare. Întrebarea  , ce este şi cum trebuie să fie un broker de asigurare în Republica Moldova, capătă importanţă nu doar teoretică.


Directiva Comunităţii Europene 77/92/CEE cu privire la intermediari din 13.12.1976 defineşte activitatea brokerului în felul următor :”Activitatea profesională a persoanelor care pun în legătură clienţii şi societăţile de asigurări sau de reasigurări, fără nici o obligaţie în alegerea acestora, în vederea acoperirii riscului de asigurat sau reasigurat , care pregătesc încheierea contractelor de asigurare şi ajută eventual la gestionarea şi executarea acestora, mai ales în cazul daunelor”.
Luînd cunoştinţă cu prevederile  Legii RM cu privire la asigurări nr.407-XVI din 21.12.2006 (art.47-53) observăm că ea conţine un şir de contradicţii, abordări superficiale şi incomplete, ce nu reflectă real rolul şi funcţiile brokerului, principiile pe care se bazează activitatea pe care o desfăşoară acesta, ca tip specific de activitate  din sistemul relaţiilor de asigurare. Prezenta lege califică brokerul de asigurare /reasigurare ca ”persoană juridică înregistrată în Republica Moldova , care în condiţiile prezentei  legi, negociază pentru clienţii săi persoane fizice sau persoane juridice, asiguraţi (reasiguraţi) sau potenţiali asiguraţi(reasiguraţi),încheierea de contracte de asigurare(reasigurare ) şi care acordă asistenţă pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz.”  Ţinând cont de acest citat , trebuie şă înţelegem ,că funcţia brokerului de asigurare/reasigurare este doar negocierea încheierii contractelor de asigurare/reasigurare şi acordare de asistenţă ce ţine de aceste contracte? Dar cine este agentul de asigurare? Agentul de asigurare – “este persoana fizică sau persoana juridică ce desfăşoară activitate profesională  în baza mandatului acordat de asigurător, având dreptul să încheie din numele şi din contul asigurătorului , contracte de asigurare cu terţii,conform condiţiilor stipulate în contractual de mandat, fără să aibă calitate de asigurător, reasigurător sau de broker de asigurare şi/sau de reasigurare.“
Acum atenţie: agentul desfăşoară “activitate profesională”, iar în definiţia brokerului din lege asemenea cuvinte lipsesc, pe când directiva europeană consideră activitatea brokerului ca “activitate profesională”. Dacă să urmărim legea autohtonă ,rezultă că brokerul nu desfăşoară activitate profesională? De ce în acest caz, brokerului de asigurare îi revin mai multe articole care reglementează destul de dur activitatea acestuia, spre deosebire de cea a agentului de asigurare? De ce oare unui “simplu negociator de contractre” i se înaintează cerinţe atât de serioase: pregătire profesională în domeniu, asigurare profesională cu suma asigurată de 1 milion de euro ş.m.a.? Activitatea brokerului este supusă licenţierii, iar al agentului, nu! Şi asta doar în schimbul dreptului de a negocia pentru clienţii săi contracte de asigurare/reasigurare? Prevederile legale se referă doar la cerinţele  pe care trebuie să le întrunească brokerul(faţă de personal, denumire, responsabilităţi) şi nu se referă la activităţile pe care acesta le poate realiza, din ce se formează şi cine achită remunerarea brokerului.  Din textul legii rezultă (şi majoritatea înţelege doar aceasta), că brokerul este  un intermediar ce se deosebeşte de agent, doar prin ceea , că poate propune produse a mai multor companii, şi reprezintă clientul(asiguratul) şi nu asigurătorul, poate oferi clienţilor săi “explicaţii şi recomandări”.
Directiva europeană 2002/92/CEE din 09.12.2002 “Privind intermedierea de asigurări”, la fel conţine unele contradicţii: timp îndelungat pe pieţele din UE se consideră în “mod tradiţional”, că  intermediarii sunt “canal de distribuţie” a produselor de asigurare.Reiese că brokerii sunt priviţi ca instrument de realizare al intereselor asigurătorilor ţi reasigurătorilor?
 Tot  această Directivă însă, descrie funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească intermediarii,şi sunt stabilite nişte principii ce le oferă brokerilor un grad înalt de independenţă şi spaţiu de activitate, acest lucru fiind o demonstrare a faptului, că legiuitorii europeni văd în intermediari un subiect mult mai complex , decât doar un simplu  “canal de distribuţie”.
Ce este de fapt un broker de asigurare?
Asigurarea  nu este doar vânzare - cumpărare a poliţelor de asigurare. Contractarea şi consumul serviciilor de asigurare necesită  profesionalism şi anumite cunoştinţe de la consumator. Practica ne demonstrează,că este eronată opinia, conform căreiea, poţi soluţiona problemele ce ţin de managementul riscului şi asigurări, fără cunoaşterea anumitor legităţi, principii, specificului activităţii de asigurare şi managementului de risc. E nevoie de calificare,experienţă şi abordare profesionistă. Cum să faci o alegere corectă dintre cele peste 30-ci de companii ce activează pe piaţă? Cum să negociezi o acoperire bună la un preţ minim? Cum să închei un contract ce ţi-ar garanta obţinerea despăgubirii din partea asigurătorului la survenirea cazului asigurat? Toate acestea, şi alte întrebări sunt în competenţa unui broker de asigurare. Unui broker îi revine un rol deosebit, cel de a ajuta clientului său sa-şi realizeze dreptul la libera alegere, acţionând ca intermediar dintre vânzătorul şi consumatorul serviciilor de asigurare.
Un broker contemporan , deja nu este un intermediar pasiv între câţiva asigurători şi asigurat, care ajută clientul doar la calculul primei de asigurare şi selectarea celei mai mici cotaţii de pe piaţă. Brokerii de asigurare operează în mod real cu riscurile clientului său, în numele  şi de partea acestuia, fiind un consultant specializat în desfăşurarea activităţilor de management al riscului.
În statele occidentale asiguraţii, risc-managerii,underwriterii, recunosc în persoana brokerului, mai întîi de toate, un consultant, şi nu doar un intermediar, ce acordă asistenţă la încheierea contractelor.
Anume aportul brokerului în formularea şi elaborarea sistemului de management al riscurilor clientului, micşorează celui din urmă, preţul final al programului de asigurare. Brokerul fiind risc managerul consumatorului de servicii de asigurare ,  reprezintă de fapt forma prezenţei consumatorului pe piaţă,forma organizării profesioniste de consum a acestor servicii. În condiţiile actuale , clienţii devin tot mai exigenţi faţă de componenţa şi calitatea serviciului de asigurare. Astfel brokerul este capabil să organizeze protecţia intereselor patrimoniale ale clientului, luînd în considerare caracterul particular şi interesele acestuia.
Majoritatea brokerilor contemporani  în cadrul activităţii sale îndeplinesc următoarele funcţii:
1. Funcţia consultativă -  include: analiza şi evaluarea  riscurilor, elaborarea unui program adecvat de asigurare, gestionarea procesului de asigurare.
2. Funcţia operativă -  include: plasarea programului pe piaţa de asigurare, menţinerea actualităţii acoperirii oferite clientului, corespunderea asigurării locale cu reasigurarea, participarea la regularizarea daunei de partea clientului , perfectarea documentaţiei(elaborarea proiectelor de contract, întocmirea documentului final, asigură circulaţia documentelor între părţi, urmărirea derulării contractului de asigurare, etc. )
3. Funcţia financiară – redistribuirea primei de asigurare între asigurători şi reasigurători, colectarea şi transferul sumei de despăgubire clientului său.
Pentru a-şi îndeplini cu succes funcţiile sale , brokerul trebuie să cunoască tehnicile de asigurare pentru diverse categorii de riscuri  şi legislaţia internă şi externă, cu alte cuvinte, să fie expert în domeniul legislaţiei şi practicii de asigurări. Deasemenea el trebuie să cunoască piaţa de asigurări: el e prezent pe piaţă fiecare zi, şi aceasta-i permite să-şi creeze o părere despre fiecare asigurător, reputaţia lui, calitatea serviciilor şi produselor de asigurare oferite, gradul de siguranţă financiară,seriozitatea şi stabilitatea acestora. Un broker cunoaşte despre piaţă mult mai mult, chiar şi decăt cel mai instruit client.
Pentru a reprezenta şi a realiza o analiză corectă a riscurilor,  brokerul trebuie să cunoască businessul acestuia la fel de bine ca clientul însuşi. Ca consultant, brokerul e obligat  să asiste clientul în determinarea şi evaluarea riscurilor, la care e supus clientul său.
Conţinutul şi direcţiile principale ale activităţii unui broker de asgurare.
Activitatea lui constă în aceea , că deservind clientul, el propune acestuia anume acel contract de asigurare, care este necesar pentru acoperirea unui risc concret. Bazându-se pe analiza riscurilor posibile, brokerul elaborează şi recomandă clientului un program de asigurare optim. Experienţa conlucrării cu diverse societăţi de asigurare în corelaţie cu analiza activităţii lor profesionale, permite brokerului să aprecieze fiecare asigurător în parte, şi piaţa de asigurări în ansamblu. Brokerul este un mediator, un arbitru pentru asigurat şi asigurător în procesul regularizării cazurilor asigurate.
Un specific foarte important al brokerului constă în independenţa sa - un broker nu poate fi creat de un asigurător(sau grup de asigurători).  Această independenţă garantează clientului brokerului , că interesele sale vor fi protejate în relaţiile cu societatea de asigurare.
Brokerul este un partener profitabil şi pentru asigurător, deoarece reprezintă canal de distribuire a produselor de asigurare, şi  “profesioniştii se înţeleg mai repede şi mai bine cu profesioniştii”. Brokerul este plasat mai aproape de consumatorul serviciilor de asigurare, el studiază necesităţile lor şi înaintează noi cerinţe pentru îmbunătăţirea produselor de asigurare existente. Datorită brokerilor de asigurare au fost create multe  produse de asigurare noi, ei pot fi consideraţi într-o măsură oarecare , ca  “vocea pieţei”.

Analizând activitatea unui broker de asigurare, putem concluziona că rolul lui se formează din cinci elemente principale:
Datoria brokerului – să reprezinte clientul său şi să acţioneze în interesele acestuia.
Brokerul este consultantul şi risc managerul clientului, oferind-ui informaţii depline cu privire la tot spectrul de servicii de asigurare existente pe piaţa de asigurări.
Brokerul negociază din numele clientului său pentru a obţine un raport avantajos  - protecţia optimă cu o primă de asigurare rezonabilă.
Brokerul deserveşte întregul ciclu – de la negocierea contractului şi plasarea riscului, până la regularizarea cazului asigurat, dacă situaţia o cere.
Brokerul redistribuie riscurile clientului şi oferă garanţii că protecţia de asigurare propusă de către el , corespunde celor mai înalte standarte şi cerinţelor clientului său.
Pentru serviciile prestate brokerul este remunerat prin plata unui comision -”brokerage”, prin aplicarea unei cote procentuale asupra primei de asigurare achitate de client (asigurat / reasigurat). De regulă brokerul încasează acest comision de la asigurătorul la care a plasat asigurarea,  deoarece „aduce afaceri asigurătorului”. Comisionul de brokeraj variază în fucţie de tipul de asigurare.
Aşa servicii ale brokerului ca: selectarea unei acoperiri de asigurare optime şi a asigurătorului , orice consultaţii, reprezentarea intereselor clientului în relaţiile cu asigurătorul  - sunt acordate  gratuit. Excepţie sunt servicii şi activităţi complexe – organizare  tender, regularizarea cazurilor asigurate pe contracte ce n-au fost intermediate de broker, efectuarea analizelor şi studiilor de piaţă, etc.

De ce să contactezi  un broker de asigurare? Ce avantaje  aduce colaborarea cu un broker de asigurare?
Pentru a economisi mijloace financiare. Brokerul de asigurare  caută soluţia optimă pentru acoperirea riscurilor, la un preţ cât mai competitv de pe piaţă şi care satisface cerinţele clientului.
Pentru a economisi timp. Nu e nevoie ca clientul să petreacă zile, săptămâni sau luni în căutarea soluţiilor. Există experţi în domeniu care pot să-l ajute.
Pentru siguranţa alegerii. Ai luat în calcul toate riscurile? Ai contractat asigurarea de care ai nevoie? Asemenea întrebări  apar la asigurat  după încheierea unui contract de asigurare. Brokerul va alege contractele potrivite pentru riscurile la care sunteţi expuşi.
Pentru asistenţă de specialitate. Brokerul este de partea clientului său, deaceea  dosarele de daună pot fi soluţionate mai eficient şi rapid.
Realizarea dreptului la libera alegere. Brokerul  oferă toata gama de produse de asigurare prezente pe piaţa asigurărilor.

Au nevoie asiguraţii din Moldova de serviciile brokerilor? Părerle sunt diferite.
Cei ce sunt sceptici în privinţa necesităţii existenţei unei asemenea profesii –broker de asigurare, să se întrebe:  de ce în cazul unor probleme legate de sănătate cetăţeanul apelează la serviciile unui medic, când are nevoie de a repara ceva apelează la un lăcătuş, firmele ce au în state jurişti apelează la birouri de avocaţi? Deoarece o abordare inteligentă în soluţionarea unor probleme presupune conştientizarea şi înţelegerea, că fiecare trebuie să se ocupe cu ceea ce poate s-o facă cel mai bine: un medic să vindece, un pictor să picteze, bucătarul să prepare, profesorii să instruiască, iar cu asigurările se se ocupe brokerii.Autor
Veaceslav Gamurari
Director
SC "Vestecom-Plus Broker de Asigurare" SRLSistema Orphus: Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter

Comentarii:


   19.11.2017 15:11
   19.11.2017 15:11
   19.11.2017 15:11
   03.11.2017 03:11
   03.11.2017 03:11
   03.11.2017 03:11
   19.10.2017 03:10
   12.01.2017 01:01
   26.12.2016 18:12
   26.12.2016 18:12
   26.12.2016 18:12
   26.12.2016 12:12
   26.12.2016 12:12
   26.12.2016 12:12
   21.12.2016 10:12
   21.12.2016 10:12
   21.12.2016 10:12
   17.12.2016 14:12
   17.12.2016 14:12
   17.12.2016 14:12
   04.12.2016 02:12
   03.12.2016 08:12
   23.11.2016 22:11
   21.10.2016 16:10
   15.09.2016 23:09
   15.09.2016 04:09
   14.08.2016 13:08
   29.07.2016 08:07
   13.07.2016 22:07
   08.07.2016 16:07
   27.06.2016 17:06
   24.06.2016 10:06
   19.06.2016 22:06
   15.06.2016 06:06
   01.06.2016 08:06
   24.05.2016 23:05
   06.05.2016 04:05
   24.04.2016 01:04
   23.04.2016 20:04
   23.04.2016 14:04
   23.04.2016 14:04
   13.04.2016 05:04
   06.04.2016 05:04
   05.04.2016 20:04
   05.04.2016 11:04
   05.04.2016 08:04
   22.03.2016 21:03
   22.03.2016 14:03
   22.03.2016 03:03
   22.03.2016 03:03
   11.03.2016 23:03
   10.03.2016 22:03
   04.03.2016 14:03
   03.03.2016 16:03
   20.02.2016 23:02
   19.02.2016 17:02
   07.02.2016 14:02
   06.02.2016 12:02
   11.01.2016 00:01
   19.11.2015 14:11
   16.10.2015 07:10
   12.10.2015 01:10
 Jetson  10.10.2015 01:10

We co'uldve done with that insight early on.


   10.10.2015 01:10
   09.10.2015 06:10
   08.10.2015 23:10
   04.10.2015 12:10
   01.10.2015 07:10
 Analou  01.10.2015 07:10

IJWTS wow! Why can't I think of thigns like that?


   26.08.2015 13:08
   23.08.2015 20:08
 Ravi  23.08.2015 20:08

Mie-mi plac majoritatea acrtlioor. Robert Sheehan ca Simon mi se pare genial.


   19.08.2015 20:08
   30.07.2015 23:07
   01.06.2015 23:06
   25.02.2015 12:02Numele*
Comentariul*

Asigurare.md nu poarta raspundere pentru comentarii scrise de utilizatorii portalului. Toate mesajele cu caracter de insultare si nu la tema vor fi sterse.
In Obiectiv
  12 iunie - Ziua Asigurătorilor!
Echipa Asigurare.md vine cu un mesaj de felicitare cu ocazia"Zilei Asigurătorului"Vă aducem sincere mulţumiri pentru eforturile pe care le depuneţi, Vă dorim consecvenţă şi responsabilitate în activit...
Curs valutar BNM /
EUR 20.6830
USD 17.5636
RUB 0.2961
RON 4.4514
UAH 0.6632


Ñòðàõîâîé êàòàëîã INS.ORG.RU
Copyright © Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Web-Programarea - Internet-Moldova
La citarea totala sau partiala si folosirea materialelor publicate pe portalul Asigurare.md, atit pentru publicatiile tiparite cit si pentru cele electronice,
trimiterea catre autor si www.asigurare.md este obligatoriu.