Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
Despre asigurări Piaţa asigurărilor Analitică Legislaţie Cariere Job Consultaţii
Acasa           Harta site-ului
      romana |PartnersPartners
29.05.2012
18:05
Print Email Save Comment

Recunoașterea activelor și obligațiilor în scopul calculului solvabilității a companiilor de asigurări în RM

Piața asigurărilor din Republica Moldova este în proces de consolidare, ceea ce determină o serie de modificări normative ale acestui sector. Principalele tendințe alenoilorimplementări ale sistemului de reglementare a asigurărilor din Republica Moldovaconduc la ideea armonizării legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Actualmente organul de reglementare a sectorului asigurărilor în Republica Moldova, numit Comisia Națională a Pieții Financiare (în continuare CNPF), colaborează strâns cu autoritățile europene în sensul integrării Republica Moldovaîn UE.

Regimul de solvabilitate alRepublica Moldovapână în aprilie 2011 a fost reglementat de Regulamentul cu privire la garantarea solvabilităţii organizaţiilor de asigurare, emis la 31 decembrie 2002 de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii al Republica Moldova. Acesta este primul act normativ prin care se adoptă primele cerinţe referitoare la solvabilitatea companiilor de asigurare din Republica Moldova, accentul principal fiind pus pe suficienţa de capital. În acest regulament, exigenţele faţă de capital sunt foarte mici, dat fiind faptul că este o măsură nouă în reglementarea sectorului asigurărilor în scopul racordării la cerinţele Uniunii Europene.
Datorită tendinţei actuale din Republica Moldovade integrare în UE, CNPF la 15 aprilie 2011 publică Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), prin care se introduce o nouă metodă de calculare a marjei de solvabilitate minime, a marjei de solvabilitate disponibile, şi a ratei de solvabilitate, cât şi noi limite ale acestor indicatori. În acest nou regulament, CNPF tratează capitalul dintr-o perspectivă mult mai amplă şi riguroasă, încercând să ţină cont de calitatea capitalului asigurătorilor, sensibilitatea cerinţelor de solvabilitate la riscuri, nivelul minim de solvabilitate, riscurile care nu sunt acoperite de normele de solvabilitate, mix-ul de afaceri şi investiţii, nivelul de securitate, problemele de supraveghere şi jurisdicţionale, nivelul general al capitalizării în industrie, evoluţiile în cadrul industriei, competitivitatea, mediul economic în jurisdicţie, dezvoltarea pieţelor de capital, gestionarea riscurilor, protecţia asiguraţilor / Fondul de Garantare, ş.a.

Regimul actual de solvabilitate al Republica Moldovaeste reglementat de Legea cu privire la asigurări nr. 407, publicată în Monitorul Oficial nr.47-49/213 din 06 aprilie 2007 și de Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasiguratorilor) nr. 2/1 din 21 ianuarie 2011 (în continuare Regulament).

Abordările normative referitoare la solvabilitatea companiilor de asigurări descrise de Regulament, sunt structurate în 3 parți generale, și anume:

1. Recunoașterea activelor și obligațiilor în scopul solvabilității;
2. Calculul marjei minime de solvabilitate;
3. Calculul ratei de solvabilitate.

Când se abordează conceptul de recunoaștere a activelor și obligațiilor unei companii de asigurări în scopul determinării indicatorilor de solvabilitate a acesteia, se are în vedere identificarea elementelor bilanțului acestei companii care pot face obiectul calculului solvabilității. Aceasta este orientată spre determinarea obligațiilor companiei de asigurări și a activelor cu care compania garantează acoperirea acestor obligații în fața asiguraților, investitorilor și a partenerilor. Principiile și scopul recunoașterii activelor și obligațiilor în scopul solvabilității reiese din principiile solvabilității, și anume, de a garanta cu active disponibile obligațiile companiei survenite din încheierea contractelor de asigurare și a obligațiilor față de terți, totodată, garantând stabilitatea companiei la factorii de risc prin deținerea unui volum suplimentar de active disponibile, care să nu fie mai mic de pragul minim cerut de organul de supraveghere.

În conformitate cu prevederile Regulamentului, obligațiile unei companii de asigurări față de asigurați sunt reprezentate de rezervele tehnice. Acestea din urmă constau din Rezerva primei necâștigate, Rezerva daunelor neavizate, Rezerva daunelor declarate dar nesoluționate, Rezerva riscurilor neexpirate și Rezervele matematice, fiecare din ele ținând de specificul activității companiei de asigurări. Modul de calcul a rezervelor tehnice a companiilor de asigurări dinRepublica Moldovaeste reglementat de Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare nr. 1/5 din 11 ianuarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 37-38 din 11 martie 2011. Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasiguratorilor) specifică anumite active cu care compania de asigurări poate acoperi rezervele tehnice constituite, în cele din urmă formând fondul asiguraților. Dintre acestea pot fi menționate valorile mobiliare, disponibilitățile bănești în casierie, conturi curente și depozite, bunuri imobiliare și creanțe aferente primelor subscrise.

Obligațiile față de terți fac trimitere la toate obligațiile unei companii de asigurări cu excepția rezervelor tehnice. Activele care servesc pentru acoperirea acestor obligații formează fondul asigurătorului, acestea putând constitui și alte tipuri de active decât cele reglementate pentru acoperirea fondului asiguraților, cu excepția celor menționate de Regulament ca fiind neadmise la calculul solvabilității. Regulamentul menționează că toate obligațiile companiei sunt admise la calculul solvabilității, doar că acestea urmează a fi clasificate conform indicatorilor prezentații în Forma O-Obligații

Regulamentul divizează activele asigurătorului conform capacităţii acestora de a acoperi obligaţiile companiei de asigurări. În acest context, pot fi delimitate o serie de active care, conform Regulamentului, nu pot fi aplicate la calculul capacităţii de plată a companiei de asigurări (valoarea cărora se consideră a fi zero la calculul marjei de solvabilitate), şi care sunt enumerate mai jos:
  • activele nemateriale ale asigurătorului (reasiguratorului);
  • mobila ca parte componentă a mijloacelor fixe, materialele şi obiectele de inventar;
  • avansurile care au o vechime de peste 90 de zile, acordate angajaţilor;
  • creanţele aferente primelor subscrise în măsura în care sânt mai vechi de 60 de zile;
  • creanţele de la reasiguratori mai vechi de 90 de zile;
  • alte creanţe şi avansuri, în măsura în care nu sunt recuperabile;
  • cheltuielile, inclusiv de achiziţie, reportate;
  • partea de profit şi/sau rezerve, altele decât cele tehnice, spre alocare ale asigurătorului (reasiguratorului) şi orice active fictive altele decât cheltuielile anticipate.
Recunoașterea activelor în scopul solvabilității este mult mai specifică decât cea a obligațiilor. În continuare vom prezenta aspectul normativ și financiar-contabil al recunoașterii activelor din bilanțul companiei de asigurări, în scopul solvabilității.

Pentru asigurarea dispersiei adecvate a activelor destinate acoperirii rezervelor tehnice, Regulamentul prevede stabilirea unor plafoane la admiterea acestor active în fondul asiguraților. Sunt stabilite plafoane individuale pentru fiecare activ, în dependență de tipul acestuia, și plafoane de grup, care se stabilesc pentru ansamblul activelor dintr-o anumită grupă.

Plafoanele menționate se calculează reieșind din valoarea globală a afacerii. Conceptul de valoare a afacerii se definește în Standardele de Evaluare Internaționale și Europene ca fiind valoarea globală a unei întreprinderi care va continua să funcționeze și în care repartizarea acestei valori globale a afacerii, pe părțile ei componente, se face în funcție de contribuția lor la afacerea totală și nu în funcție de valoarea de piață însumată a componentelor ei.

Valoarea globală a afacerii se calculează ca sumă dintre rezervele tehnice minus cota reasigurătorului în rezervele tehnice plus marja minimă de solvabilitate. În sensul conceptului descris mai sus, se va folosi termenul de Plafon Global (PG) pe parcursul descrierii ulterioare. Conceptul și calculul marjei de solvabilitate minime va fi descris în cele ce urmează.

Regulamentul prevede următoarele limite pentru activele indicate mai jos:
Tabel 1
Limitele de admitere a activelor în fondul asiguraților


Categoriile de active
Limita individuală a activelor, ca % din Plafonul Global Limita pentru ansamblul de active, ca % din Plafonul Global
Valorile mobiliare emise de către Guvernul Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat 100% 100%
Valorile mobiliare emise de Guvernul, Banca Centrală ale oricărui alt stat, sau de o organizaţie financiară internaţională 5% 20%
Valorile mobiliare corporative tranzacţionate pe o piaţă reglementată (bursă) a Republicii Moldova 10% 30%
Valorile mobiliare corporative care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată (bursă) a Republicii Moldova 3% 10%
Disponibilităţile băneşti în casierie x 3%
Disponibilităţile în conturi de decontare curente în instituţii financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei, inclusiv în valută străină x 20%
Depozitele şi investiţiile în instituţii financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei 10% 40%
Terenurile sau construcţiile separate sau terenurile sau construcţiile situate suficient de aproape unele de altele ca să fie considerate efectiv ca o singură investiţie, într-un interes legal real într-o proprietate imobiliară 10% 40%
Creanţele aferente primelor subscrise, în măsura în care nu sunt mai vechi de 60 de zile 5% 15%
Cota reasigurătorului în rezervele tehnice x 100%
Surse: Elaborat de autor

Pornind de la această sumă (Plafon Global), pe parcursul descrierii recunoașterii activelor în scopul solvabilității, se va determina pragul de admitere la fondul asiguraților corespunzătoare fiecărui activ.

Menționăm faptul că același activ poate participa atât la formarea fondului asiguraților, cât și în fondul asigurătorului.

Activele nemateriale


De regulă, activele nemateriale sunt recunoscute la valoarea zero în scopul solvabilității. Ca o excepție de la ne-admisibilitatea activelor nemateriale la calculul solvabilității, Regulamentul menționează că, din componența activelor nemateriale, programele soft pot participa într-o anumită măsură la formarea fondului asigurătorului.

Tabelul 2

Recunoașterea și evaluarea activelor nemateriale în scopul solvabilităţiiDenumirea activului

Recunoașterea activelor

Participarea în fondurile de solvabilitate a activelor recunoscute în rapoartele specializate de solvabilitate


Diferențe în recunoașterea și evaluarea activelorRapoarte financiare


Rapoarte
specializate
de solvabilitate


Fondul
asiguraților

Fondul asigurătorului


A

1

2

3

4

5

 

Programe soft

Se recunosc la valoare de bilanț (valoarea de intrare corectată sau reevaluată diminuată cu suma amortizării acumulate)

Se recunosc la valoarea costului (valoarea de intrare) ajustată la o cotă (%), care variază în dependență de anul de achiziție a activului, și anume:

- 75% în anul de achiziţie;

- 50% în al doilea an de la data achiziţiei;

- 25% în al treilea an de la data achiziţiei;

- 0% ulterior.

Nu participă

Participă la valoarea recunoscută

Comparativ cu raportarea financiară,

- sunt recunoscute după norme diferite, întru-cât participă doar activele în primii trei ani de achiziție,

- evaluarea activelor se bazează pe alt principiu

 

Active nemateriale cu excepția programelor soft

Se recunosc la valoare de bilanț (valoarea de intrare corectată sau reevaluată diminuată cu suma amortizării acumulate)


Nu se recunosc

Nu participă


Nu participă

În scopul solvabilităţii, activele nu sunt recunoscute

 

Sursa: Elaborat de autor

Conform SNC 13 Contabilitatea activelor nemateriale, valoarea de bilanţ a activelor nemateriale este suma cu care activele nemateriale sunt evaluate la data întocmirii bilanţului. Aceasta este egală cu valoarea de intrare corectată sau reevaluată diminuată cu suma amortizării acumulate.

În bilanțul contabil, activele nemateriale se reflectă la conturile contabile 111 Active nemateriale, 112 Active nemateriale în curs de execuție și 113 Amortizarea activelor nemateriale.

Activele materiale pe termen lung


Din cadrul acestei categorii de active pot fi menționate patru grupe de active pentru care Regulamentul are abordări specifice, și anume:

a. Terenurile, clădirile, și clădirile cu terenuri;
b. Calculatoarele și echipamentul electronic;
c. Mobila și obiectele de inventar;
d. Alte active materiale pe termen lung

Această grupare a fost determinată în funcție de gradul de admitere la formarea fondului asiguraților, sau însăși la calculul solvabilității.

Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung în raportarea financiară, conform prevederilor SNC 16 Contabilitatea activelor materiale pe termen lung, reprezintă suma cu care activele materiale pe termen lung sunt evaluate la data întocmirii bilanţului. La mijloacele fixe şi resursele naturale aceasta este egală cu valoarea de intrare, corectată sau reevaluată, diminuată cu uzura (epuizarea) acumulată. Valoarea de bilanţ a terenurilor o constituie valoarea de intrare sau reevaluată a acestora, iar valoarea de bilanţ a activelor materiale în curs este egală cu suma cheltuielilor efective sau cu valoarea reevaluată.

Terenurile, clădirile, și clădirile cu terenuri

Conform art. 16 alin. 7 al Regulamentului, bunurile imobiliare şi alte drepturi reale asupra bunurilor imobiliare care sunt contabilizate ca terenuri sau construcţii, cu condiţia că aceste active sau drepturi aduc sau vor aduce beneficii economice şi sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile, se consideră admise la formarea fondului asiguraților.

În tabelul de mai jos, este prezentată abordarea normativă aferentă terenurilor, construcţiilor separate sau, terenurilor sau construcţiilor situate suficient de aproape unele de altele ca să fie considerate efectiv ca o singură investiţie, într-un interes legal real într-o proprietate imobiliară:

Tabelul 3

Recunoașterea și evaluarea terenurilor și a clădirilor în scopul solvabilităţiiDenumirea activului

Recunoașterea activelor

Participarea în fondurile de solvabilitate a activelor recunoscute în rapoartele specializate de solvabilitate

Diferențe în recunoașterea și evaluarea activelorRapoarte financiare


Rapoarte
specializate
de solvabilitate


Fondul
asiguraților

Fondul asigurătorului


A

1

2

3

4

5

 

Terenuri, clădiri, și clădiri cu terenuri

Se recunosc la valoare de bilanț (valoarea de intrare, corectată sau reevaluată, diminuată cu uzura acumulată)

Se recunosc la valoare de bilanț (valoarea de intrare, corectată sau reevaluată, diminuată cu uzura acumulată)

Participă la valoarea recunoscută, în limita Plafonului individual și de ansamblu, respectiv pentru fiecare activ și totalitatea activelor din această categorie.

Participă în mărimea valorii activelor care depăşeşte cotele stabilite pentru admiterea în fondul asiguraţilor

-  

 

Sursa: Elaborat de autor

Este de menționat faptul că, în scopul solvabilității, terenurile sau construcţiile situate suficient de aproape unele de altele ca să fie considerate efectiv ca o singură investiţie, într-un interes legal real într-o proprietate imobiliară, sunt considerate ca un singur activ, pe când în evidența contabilă acestea sunt evaluate ca active separate, evidența fiecăruia conținând elemente specifice.

Valorile activelor necesare calculului sunt preluate din conturilecontabile122 Terenuri, 123 Mijloace fixe și 124 Uzura activelor materiale pe termen lung.

Auditor junior al FlagMAN-D Șișcanu Lina
Continuarea articolului o puteți citi accesind
http://www.fmd.md

 

Sistema Orphus: Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
arhiva
Comentarii:


   23.04.2016 18:04
   23.04.2016 18:04
   23.04.2016 14:04
   05.04.2016 16:04
   05.04.2016 16:04
   05.04.2016 08:04
   22.03.2016 10:03
   22.03.2016 08:03
   22.03.2016 03:03
   11.03.2016 08:03
   03.03.2016 23:03
   20.02.2016 05:02
   06.02.2016 22:02
   22.08.2015 05:08
   04.08.2015 01:08
 Vlad Tepes  14.09.2012 16:09

Imi pare rau ca la articolul dat nu comenteaza nici un reprezentant al asigururatorilor. Ar fi foarte interesanta si de mare folos viziunea organului reglementator CNPF.

Numele*
Comentariul*

Asigurare.md nu poarta raspundere pentru comentarii scrise de utilizatorii portalului. Toate mesajele cu caracter de insultare si nu la tema vor fi sterse.


In Obiectiv
  12 iunie - Ziua Asigurătorilor!
EchipaAsigurare.mdvine cu un mesaj de felicitare cu ocazia"Zilei Asigurătorului"Vă aducem sincere mulţumiri pentru eforturile pe care le depuneţi, Vă dorim consecvenţă şi responsabilitate în activit...
Curs valutar BNM /
EUR 20.5611
USD 16.6940
RUB 0.2984
RON 4.4170
UAH 0.6196


  INS.ORG.RU
Copyright Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Web-Programarea - Internet-Moldova
La citarea totala sau partiala si folosirea materialelor publicate pe portalul Asigurare.md, atit pentru publicatiile tiparite cit si pentru cele electronice,
trimiterea catre autor si www.asigurare.md este obligatoriu.